برق و الکترونیک (8)

ریاضیات و آمار (13)

شیمی و نفت (5)

صنایع (3)

عمران (45)

معماری (52)

مکانیک (30)