برق و الکترونیک (7)

ریاضیات و آمار (12)

شیمی و نفت (4)

صنایع (2)

عمران (44)

معماری (51)

مکانیک (29)